MISSIÓ

GRUP IBERTRANSIT, compost per les empreses IBERTRANSIT WORLDWIDE LOGISTICS, SA i IBERLOGISTICA SERVEIS INTEGRALS SL, oferirà serveis de transport i logística integral PROFESSIONALS I PERSONALITZATS amb la finalitat de solucionar i satisfer les necessitats i exigències dels nostres clients buscant la fidelització d’aquests, dins d’una relació de respecte professional i humà cap a clients, proveïdors i empleats.

 

VISIÓ

GRUP IBERTRANSIT vol ser líder i referència com a empresa Transitària i de logística integral de QUALITAT apostant per la professionalitat, experiència, fiabilitat i flexibilitat dels seus serveis amb un tracte professional pròxim i personal permetent als seus clients ser més eficaços i competitius.

 

En aquest sentit GRUP IBERTRANSIT ofereix als seus clients:

 

Compromís:

Ens comprometem al fet que els enviaments arribin al seu destí en els terminis acordats i en perfectes condicions. Respectem i Complim els nostres compromisos.

Professionalitat:

El nostre qualificat equip humà, garanteix una experiència i professionalitat essencials en una empresa Transitària, amb un tracte personalitzat per a solucionar qualsevol de les necessitats dels nostres clients.

 

Qualitat:

No sols transportem mercaderies dels nostres clients, sinó que ens ocupem de tot el complex procés logístic d’inici a fi, cuidant el mínim detall.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de GRUP IBERTRANSIT assegura que s’identifiquen les necessitats i expectatives dels nostres clients, que es converteixen en requisits i que es compleixen íntegrament per aconseguir la satisfacció del client incloent les disposicions legals i reglamentàries, superant així les expectatives creades.

Existeix per part de la direcció la decisió ferma d’integrar la qualitat en l’estratègia de l’empresa i de disposar de tècniques i eines per aconseguir una millora contínua.

Tractem de convèncer a tots els que intervenen en la “espiral del progrés de la Qualitat” i a tots quants componem GRUP IBERTRANSIT, que un Sistema de Qualitat significa una utilització més eficient dels recursos empresarials: equips, materials, informació, temps, etc., i per consegüent suposa costos més baixos i productivitat més elevada.

Entenem que el Sistema de la Qualitat involucra a tots els col·laboradors de l’empresa en qualsevol de les seves funcions. Per aquest motiu, es presta gran atenció a la sensibilització de tots els integrants de l’organització.

Amb els emprats Grup Ibertransit promourà, vigilarà i potenciarà un bon ambient de treball i treballés per a mantenir-los compromesos amb l’organització i política, fomentant la seva formació i desenvolupant el seu potencial amb la finalitat d’aconseguir les seves metes professionals. Vetllarà pel compliment d’un pla que fomenti la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral sense distinció de sexe o raça.

Amb els proveïdors, col·laboradors i agents, Grup Ibertransit oferirà i exigirà lleialtat, professionalitat, confidencialitat i cooperació per desenvolupar conjuntament procediments, a fi que millorin els nostres els costos de compra i de gestió confirmant que compleixen sempre amb els nostres requisits de qualitat i seguretat com a part important dels nostres processos.

Es concretaran objectius que estiguin alineats amb aquesta política i que a més identificaran els requisits, recursos i cronogrames per a la seva consecució.

Aquesta política serà objecte de revisió periòdica per la direcció per a ajustar-se a la realitat de cada moment i serà comunicada a tot el personal que compon GRUP IBERTRANSIT així com qualsevol altra part que pugui estar interessada en aquesta.

Aquesta cultura de la qualitat que ha de ser i serà sinònima de cultura d’eficiència i productivitat, és prioritat fonamental per a GRUP IBERTRANSIT.

Rev.2

01/10/2018